z
NEDERLAND BEKENT KLEUR
z z z
z z z z z z
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief In de pers Wilders / PVV Over NBK
Contact
               

Racisme is "elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven"
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Verenigde Naties, 1966).

.

> Waarom de PVV een racistische partij is        
         

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van Raad van Europa heeft in januari 2008 de noodklok geluid wegens het "stigmatiserend, stereotyperend en zelfs ronduit racistisch taalgebruik tegen moslims in Nederland". De commissie noemt daarbij de PVV met naam. Bovendien veroordeelt de commissie het feit dat het racistisch taalgebruik in de regel onweersproken blijft door de gevestigde politieke partijen. En dat terwijl de standpunten die de PVV afgelopen jaren heeft ingenomen een aaneenschakeling zijn van beledigende, discriminerende en racistische uitlatingen tegen uiteenlopende bevolkingsgroepen.

Belediging
Het beledigen van bevolkingsgroepen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging is strafbaar volgens artikel 137c van het wetboek. Maar de PVV lijkt zich daar niets van aan te trekken. Bekende voorbeelden in deze categorie uitspraken van de PVV zijn dat “de Koran een fascistisch boek is” en dat "de Antillen te koop aangeboden moeten worden op Marktplaats".

Discriminatie
Maar helaas is de tweede categorie van PVV-standpunten nog ernstiger. Hierin is sprake van discriminatie. Oftewel het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen op basis van niet relevante kenmerken. Discrimineren is strafbaar volgens artikel 137d van het wetboek. Daarin staat dat op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging maximaal een jaar gevangenisstraf staat.

Wilders maakt zich bij herhaling schuldig aan deze vorm van criminaliteit. Zo stelde hij eerder in de Volkskrant ondermeer "dat er best joodse en christelijke scholen mogen bestaan, maar geen islamitische scholen". Ook pleitte de PVV-leider er voor om een immigratiestop in te voeren voor zowel migranten uit moslimlanden als niet-westerse allochtonen. Er mogen van de PVV ook geen nieuwe moskeeën meer gebouwd worden en mensen met twee nationaliteiten mogen geen minister of staatssecretaris worden. In alle gevallen is sprake van discriminatie. Wilders heeft zelf ook gezegd: “Ik wil discrimineren”. Bovendien pleit zijn partij voor afschaffing van artikel 1 van de grondwet waarin staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid en ras niet is toegestaan.

Racisme
Racisme is een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzichte van andere groepen. Dit kan zowel op basis van biologische verschillen als het tegenover elkaar plaatsen van culturen. Racisten vinden dat je culturen niet met elkaar moet mengen en dat er alles gedaan moet worden om de eigen cultuur te beschermen. Aldus de definitie van racisme in het standaardwerk "Feiten tegen vooroordelen" van de Anne Frank Stichting en uitgeverij SDU.

Wie de standpunten van de PVV hiermee vergelijkt ziet dat er regelmatig sprake is van ronduit racistische uitlatingen. Een constatering die ook de Raad van Europa deze maand deed. In de retoriek van Wilders is het begrip "ras" ook vervangen door het begrip cultuur maar met behoud van dezelfde stigmatiserende en discriminerende uitwerking. Wilders zei bijvoorbeeld in De Spits: "De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan de islam." In De Volkskrant zei hij eerder ook dat "onze normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner beschavingsniveau zijn dan die van moslims". Het idee van superioriteit verwoordt hij ook in HP/De Tijd: “Onze cultuur is een betere dan die van veel immigranten.” De PVV wil de superioriteit van het westerse volk zelfs vastleggen in de grondwet. Wilders wil het gelijkheidsbeginsel afschaffen en "een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord".

De PVV heeft ook niet veel op met de vermenging van culturen, zoals blijk uit Kamervragen van de partij, waarin staat: “Het is volstrekt onwenselijk dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt". In een interview met de BBC licht Wilders dit nog eens toe door te zeggen dat het "natuurlijk niet acceptabel is" als de grote steden in Nederland in meerderheid "niet-blanke steden" zijn.

Xenofobie
Dit racisme gaat bovendien gepaard met een flinke dosis xenofobie. Er wordt door de PVV volop ingespeeld op de angst die er bij hun achterban buiten de Randstad heerst voor de onbekende vreemdeling. Wilders zei in De Pers bijvoorbeeld: "Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg". In NOVA gaf hij ook aan deze ontwikkeling te willen stoppen: "Ik zou niet graag willen dat een groeiend aantal mensen, wellicht in de toekomst een meerderheid, van de bevolking (of van een kabinet) uit moslims bestaat".

Uit bovenstaande standpunten van de PVV wordt duidelijk dat er regelmatig sprake is van belediging, discriminatie, xenofobie en racisme bij deze partij. Dit gebeurt bovendien op zo'n grote schaal dat geconcludeerd kan worden dat de PVV een racistische partij is.